ArchĂ­vum

2011.06.05 Gyereknap

Az idén elƑször megrendezet gyereknap nagy sikert aratott, emelet nagyszerƱen szórakoztak úgy a felnƑttek mint gyermekek is. A színpad a játszótér elƑtt volt felállitva, melyen a kálmándi ifjúság megmutathatta tehetségét  megközelítƑleg 400 fƑs közönség elƑtt.

A mƱsort a kálmándi fúvószenekar koncertje indította, majd ezt követte az ünnepélyes megnyitó. Felléptek magyar és német tánccal az óvodások és emellett egy kis elƑadással is elkápráztatták a nézƑket. Az I-VI osztályosok különbözƑ táncaikkal járultak hozzá a mƱsor sikeréhez. Magyar és német tánccal fellépet az iskolások tánccsoportja. Az VI és VIII osztályosok furulyacsoportja is megvillantotta zenei tehetségét. Schlachter Nikolett, Varga Vanesa  valamint Obis Kinga szavaltak. Emellett Obis Kinga hegedƱvel és Vezér János harmonikával adtak elƑ magyar és német dalokat.

Fellépet valamint még a Dancing Girls modern tánccsoport, Straub Otto ifjúsági zenekara, és Kálmánd büszkesége a híres No Limit zenekar.

Meghívottként fellépet a nagykárolyi Lead & Follow tánccsoport mely társastáncokat mutatott be.

Tiszteletét tette Csehi Árpád Szabolcs a megyei tanács elnöke valamint Pataki Csaba alprefektus.

A gyereknap megszervezését a helyi Polgármesteri Hivatal és a Kálmándi Általános Iskola kezdeményezte és közös összefogással hozták létre. Hozzájárulásukkal támogatták a rendezvényt az  önkormányzat, az  Alconor Company SRL, és Schlachter János.

2010.10.08 Szüreti bál


Hagyományainknak megfelelƑen az idén is, mint minden más évben fiatal sorosaink megrendezték a szüreti mulatságot.

A csƑszök, a szokásokhoz híven népviseletbe öltözve, szekérrel, énekelve körbejárták a falut, valamint Nagykárolyba, Kaplonyba és Börvelybe is elvitték a  kálmándi szüreti bál hírét. Ezután a helyi kultúrotthonban vacsorával folytatódott a programjuk, amelyre meghívták a Helyi Tanács tagjait és családjukat, a támogatókat, a plébánost és a rendƑröket.

9 órai kezdettel került sor a hagyományos népi tánc bemutatására, amelyet az idén 8 csƑszpár adott elƑ. A táncot zenével kísérte a kálmándi No Limit zenekar SütƑ Imre közremƱködésével.
10 órakor megkezdƑdhetett a bál, amelyen megközelítƑleg 300, helybéli és környékbeli szórakozni vágyó vett részt.
Éjfélkor a csƑszök újra bemutatták táncukat, amely természetesen nagy sikert aratott. Tánc után tombolahúzásra került a sor, melyen összesen 30 ajándékot sorsoltak ki a szerencsésebbeknek.
Ezután pedig remek hangulatben eltelt, reggelig tartó mulatozás zárta az ünnepséget.

2010.09.18. EGYHÁYMEGYEI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ:
„Hivatásotokat tetteitekkel pecsételjétek meg"


Szombaton, Kálmándon elsƑ alkalommal megrendezésre kerülƑ egyházmegyei ifjúsági találkozó körülbelül 270 fiatalt vonzott kis községünkbe. Összesen 25 plébánia távoli és környékbeli ifjúsága vett részt a találkozón, amelynek az idén a kálmándi kultúrotthon adott helyet.

A napot Lapka József ifjúsági lelkész valamint az Ifjúság Lelkészség munkatársai: Bontó Gabriella és Csiszár Lóránt gondolatai indították. Ezen kívül községünk plébánosa, Néma Sándor valamint a jelenlegi polgármester Schlachter Ferenc köszöntƑ szavai üdvözölték a fiatalokat.

A plébániák bemutatkozása következett, amikor is a plébániákról érkezett fiatalok egy 4-5 perces bemutató keretén belül elmondták, hogy honnan érkeztek, kik Ƒk, meséltek magukról és közösségükrƑl. Mindezek alatt a hangulatról a White Angels nevƱ zenekar gondoskodott, akik a találkozó himnuszán kívül ifjúsági és világi énekekkel is szórakoztatták a fiatalokat.


A napot Ft. Takó István kolozsvári egyetemi lelkész elƑadása folytatta. A találkozó mottója tükrében „Hivatásotokat tetteitekkel pecsételjétek meg" nagyon érdekes és elgondolkodtató elƑadást tartott. Felhívta a figyelmet arra, hogy „A hivatás szeretƑ együttmƱködés a Jóistennel, hiszen Ɛ azt szeretné, amit te, és szabadságot ad neked."
Útravalóként elmondta: „Keresd az életedben azt, hol tapasztalod a Jóisten szeretetét. Keresd önmagadat, hogy lásd, mik az értékeid, mert vannak még akkor is, ha úgy érzed, hogy nincsenek. Lehet, hogy kevés talentumot kaptál, de azt maximálisan ki kell használnod. (...). A hivatás nem csak rólam szól. Addig, amíg magamért vagyok valaki, nem beszélhetünk hivatásról. (...) Szintén fontos a megelégedettség: ha elégedett vagy, ha béke van benned, akkor kiteljesedik az életed." (a teljes elƑadás meghallgatható: http://www.szatmariegyhazmegye.ro/url/A-tettekben-megmutatkozo-hivatasert )


A tartalmas elƑadást követƑen a társaság kiscsoportos beszélgetéseken vehetett részt, amely keretén belül jobban elmélyülhettek különbözƑ kérdések tárgyalásában: milyen az én Istenképem, hol találkozok a hétköznapjaimban Istennel, mit vár tƑlem a világ, kik azok a személyek aki segítenek nekem a hivatásom megtalálásában.


A továbbiakban az alternatív programok keretén belül a fiataloknak alkalmuk adódhatott: díszes üveget készíteni, köbözni, rizslabdát készíteni valamint Sebestyén testvérrel „Tau" keresztet készíteni. Ezen kívül aki szeretett volna szƱkebb körbe beszélgethetett valamint közös éneklésre is alkalom nyílt.


A mƱhelymunka befejeztével a templomban 18:30-tól Ft. Lapka József celebrálásával került sor a szentmisére. A prédikációjából központi gondolatként kiemelhetƑ:„Ismerd meg önmagad, hogy ezáltal megtalálhasd azt a helyet és azokat a személyeket a világban, akik mellé Isten állított."


A szentmise után a plébános által készített bográcsos várta a kultúrba visszaérkezƑ fiatalokat. A vacsorát késƑ estébe nyúló mulatság zárta amit a Favorit zenekar biztosított.

Úgy gondolom, hogy mindenki nevében elmondhatom, milyen nagy öröm volt ennyi fiatalt kis községünkben látni s reméljül még alkalom nyílik majd további találkozók megszervezésére.


2010.09.12. JÁTÉKNAP


A szombati játéknap elsƑ alkalommal történƑ megrendezésétƑl eltekintve nagyon jó hangulatban zajlott. Összesen 20 általános iskolás illetve középiskolás kálmándi gyerek volt jelen az összejövetelen.


A program reggel 10-tƑl kezdƑdött és délután 6-ig tartott. A gyerekek csoportokra felosztva ügyességi vetélkedƑkön mérhették össze nem csak tudásukat, de odafigyelésüket, talpraesettségüket, erényeiket.
Ezeken túl nagycsoportos játékokra is próbáltunk hangsúlyt fektetni, hiszen egymás jobban megismerése, a közösségi élet építése, nagyon fontos.
Érdekes beszélgetések folytak kiscsoportosok során, amikor megpróbáltuk mélyebb gondolatokat közvetíteni különbözƑ bemutatókon keresztül: A törött cserépedény, A kisfiú és a szög)
Hogy ne maradjanak éhen a gyerekek délben langallót kaptak a Laris pékség jóvoltából.


A program végén kiértékeltük a gyerekekkel együtt a napot, amikor is mindenkitƑl pozitív visszajelzést kaptunk valamint elmondták, hogy szeretnék, ha még szerveznénk máskor is ilyen napot.
Mindenképpen nagyon örülünk a lelkesedésüknek és reméljük, hogy még sokszor sikerül minél több gyerek részvételével egy remek napot eltöltsünk együtt.