Kiemelkedő személyiségek

Scheffler János (1887-1952)

Scheffler János kálmándi születésű, itt keresztelték, itt járt iskolába, s itt érlelődött meg benne a papi hivatás.
Rómában kánonjogi doktorátust szerzett, Budapesten a hittudomány „királygyűrűs" doktorává avatták. Volt káplán, plébános, hittanár, székesegyházi szónok, teológiai tanár, a kolozsvári egyetemen az egyházjogi tanszék tanára. Kimagasló irodalmi és tudományos tevékenységéért Corvin-koszorúval tüntették ki. 1942-ben az újraegyesített szatmári egyházmegye püspöke lett.
A kommunizmus kezdetén nyilvánvalóvá lett előtte, hogy a rendszer sok gyötrelmet és szenvedést fog hozni. A Securitate őt szemelte ki arra, hogy vezetője legyene a Római Katólikus Egyháznak, amely pápát nem ismer. A felkérésre ennyit válaszolt: „ Non possum!"(Nem tehetem!). A román kormány 1948. szeptember 17.-én müködését felfüggesztette, 1950-ben kényszerlakhelyre, Körösbányára száműzték. Itt 1952 március 11.-én letartóztatták. A kolostorból gyalog, kezében kis csomagjával két rendőr kiséretében távozott, Bukarestbe a belügyminisztérium fogdájába vitték. Ott folytatták a kihallgatásokat, arra próbálták rávenni, hogy Gyulafehérváron vegye át az állami egyházmegye kormányzását, „Non possum"- válaszolta újra. Előbb Máramarosszigetre szállitották, majd 1952. szeptember 12.-én átvitték Jilávára, talán a legkegyetlenebb fogházba, a földalatti pokolba. Itt december 4.-én fürdő után (hirtelen forró, majd hideg víz ömlött a zuhanyból), már december 5.-én nem érezte jól magát, délután lett roszzul. December 6.-án meghalt. Jeltelen sírba temették el, de a jilavai ortodox pópa Todolics Teodor pontosan megjegyezte magának a sírt és egy temetőtérképen meg is jelölte azt.
1965-ben exhumálták és Galambos Ferenc nagyprépost egy bőröndbe zárva hazahozta maradványait. Hám János püspök mellett találtak számára végső nyughelyet a Szatmári Székesegyház kriptájában.
2004. december 5.-én avatták fel, és ünnepélyesen megkoszorúzták a falu szülöttjének, Isten szolgájának, Dr. Scheffler János vértanú püspöknek a templomkertbe elhelyezett szobrát (Vida Zoltán budapesti szobrász alkotása).
2010. június 1. a pápa jóváhagyta Scheffler János boldoggá avatását.


Dr. dr. Solomayer JĂłzsef
 

1922-ben született Kálmándon. Az orvosi egyetem elvégzése után, már feleségével együtt elhagyták Európát, és a tengeren túlra utazott, ahol Clevelandben telepedtek le.
1958 után doktori címet szerzett a tüdőrákkutatás terén. Majd kinevezték a General Motors Corporation igazgató főorvosává. Kollégái megválasztották előbb Cleveland, majd Ohio, Pennsylvania és Virginia államok munka-egészségtani egyesületének elnökévé. Pályafutása során az Amerikai Egészségügyi Minisztérium, a Clinton házaspár és Ohio állam kormányzójának a tanácsadójaként is tevékenykedett.
1995 óta Kálmánd díszpolgárává avatták, melyet nem csak azzal érdemelt ki, hogy tehetségének, kivételes képességeinek és tulajdonságainak köszönhetően Amerikában szédületes karriert futott be, hanem azzal is, hogy szülőfaluja lakosaival a messzi távolból is úgy törődött, mintha egy nagy családnak, nevezetesen a saját családjának lennének a tagjai valamennyien.